”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.”

Känner du till Skogsvårdslagen? Det är en svensk lag som reglerar hur skog och skogsmark ska skötas. I lagen sätts två likställda mål upp – ett produktionsmål och ett miljömål. Skogsbruket ska bedrivas med hänsyn både till miljön och till en långsiktig virkesproduktion. Vid sidan av Skogsvårdslagen styr även vissa bestämmelser i miljöbalken hur skogsbruk får bedrivas.

Innan lagen ändrades 1993 var det främsta fokuset att den skulle möjliggöra en ökning av virkesproduktionen. Skogsbrukare var då lagligt skyldiga att avverka skogen, och det riskerade att ha en negativ påverkan på biologisk mångfald.

Skogsvårdslagen så som den ser ut idag, och som den har sett ut sedan 1993, lyfter istället både värdet av produktion och av biologisk mångfald. Den menar att vi kan bevara båda samtidigt.

Vid sidan av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen också tillsynsmyndighet för delar av miljöbalken, som innehåller regler om bland annat skogsbruksåtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område och skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 

Certifiering

Utöver lagstiftningen tillkommer certifieringssystem som ställer ytterligare krav för att öka hänsynen och hållbarheten i skogsbruket. Idag är större delen av de svenska skogarna certifierade.

De största kvalitetsindikatorerna (certifieringarna) för skogsbruket har skapats av organisationerna FSC och PEFC. Båda är icke-vinstdrivande med internationella huvudkontor och oberoende nationella organisationer. De två certifieringarna är lika, men de har också några skillnader. Läs mer nedan om vad de står för och hur de hjälper till att säkerställa ett hållbart skogsbruk – i Sverige men även globalt.

Intervjuer

FSC

Större delen av den svenska skogsmarken är ansluten till något av de två certifieringssystemen FSC och PEFC. Certifieringen är frivillig.

FSC står för ”Forest Stewardship Council” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom certifieringssystemet FSC.

FSC etablerades 1993 och var ett initiativ av miljöorganisationer från 25 länder. Certifieringen kom till Sverige tre år senare, 1996, då svenska intressenter bildade en arbetsgrupp för att ta fram en svensk skogsbruksstandard enligt certifieringen. FSC Sverige har för tillfället representanter från WWF och BirdLife Sverige i sin styrelse.

På topplistan över FSC-medlemskap kommer Sverige på sjunde plats, med 31 stycken FSC-certifierade skogsbruk. Nästan 13 miljoner hektar av Sveriges skog är FSC-certifierad, vilket är ungefär hälften av den produktiva skogsarealen.

Vill du lära dig mer om FSC-certifiering? Här kan du läsa mer: https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc

PEFC

PEFC står för “The Programme for the Endorsement of Forest Certification”, och omfattar 750 000 skogsägare världen över.

Den svenska organisationen för PEFC har, till skillnad från FSC, inga miljöorganisationer i sin styrelse. Istället finns där en representant från LO-förbundet GS-facket (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch).

Över 48 000 skogsfastigheter är idag certifierade enligt PEFC:s Skogsstandard, vilket innebär att dess ägare förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk enligt PEFC:s krav. Det innebär att runt 60 procent av Sveriges skogsmark är PEFC-certifierad.

I Sverige är 15,9 miljoner hektar PEFC certifierade. Allt fler företag är numera dubbelcertifierade, det vill säga certifierade både genom FSC och PEFC. Certifieringen är ett sätt att kommunicera den hänsyn man tar i skogen med kunderna och samhället. För företag och skogsägare kan certifieringen vara ett redskap för att ta sektoransvar.

Här kan du läsa mer om vad PEFC-certifiering är: https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc och https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc/vi-verkar-foer-ett-haallbart-skogsbruk

Visste du att alla FAMs skogar är både FSC och PEFC certifierade?

Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar, med hänsyn till natur – och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel.