Skogen och klimatet

Skogen är en värdefull resurs för klimatet och vårt arbete med att minska användandet av fossila bränslen och övergå till en mer cirkulär ekonomi. Två områden där skogen hjälper oss med våra klimatutmaningar är genom att binda koldioxid och den så kallade substitutionseffekten.

Skogen binder nämligen hela 35 miljoner ton koldioxid per år.[1] Skog som växer binder in koldioxid och i produkter som är gjorda av trä ligger den inbundna koldioxiden kvar under hela produktens livslängd. Detta kallas för att skogen är en kolsänka, helt enkelt att skogen hjälper till att hålla borta koldioxiden från atmosfären där den bidrar till den globala uppvärmningen.

När vi använder träprodukter från hållbart brukade skogar, istället för fossilbaserade produkter med högre klimatbelastning så kallas det för substitutionseffekten.[2] Produkter baserade på skogsråvara ersätter (substituerar) produkter med högre klimatbelastning och därmed minskar även koldioxidutsläppen till atmosfären. För tillfället bidrar skogens substitutionseffekt till cirka 40 miljoner ton koldioxid i positiv klimatnytta per år.[3]

För att skogen ska kunna fortsätta, och till och med öka, sin klimatnytta och bidra till att världen blir mindre beroende av fossila råvaror behöver vi fortsätta att bruka skogen på ett hållbart sätt. En ökad klimatnytta förutsätter alltså en ökad tillväxt i skogen.

Skogen som kolsänka är en nyckelkomponent i den svenska klimatpolitiken, och det svenska skogsbruket arbetar aktivt för att kolsänkan ska växa ytterligare. År 2017 (det senaste året som Riksskogstaxeringen redovisar) var tillväxten på den produktiva skogsmarken 104,9 miljoner m3sk. Samma år var avverkningarna 80,7 miljoner m3sk, och den naturliga avgången 12,4 miljoner m3sk. Nettotillväxten var med andra ord nästan 12 miljoner m3sk.[4]

EU-kommissionen har kommit med ett nytt förslag som reglerar medlemsländernas kolsänkor.

Enligt förslaget ska Sveriges kolsänka öka mest i hela EU, vilket får negativa konsekvenser för skogsbruket, och för möjligheten att ersätta fossila produkter.

40 miljoner ton koldioxid per år i minskade utsläpp när produkter baserade på skogsråvara ersätter produkter med högre klimatbelastning.

Källor

[1] Naturvårdsverket, ”Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser, Skogforsk, ”Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan”

[2] Skogsindustrierna, ”Skogsindustrins betydelse”

[3] Skogforsk, ”Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan”

[4] Riksskogstaxeringen, ”Figur 3.30 – Total årlig tillväxt, total årlig avgång, total årlig avverkning av levande träd och årlig naturlig avgång”.

M3sk är en förkortning för ”skogskubikmeter” som är virkesvolymen hos ett träd eller ett skogsbestånd, inklusive bark men exklusive grenar och rötter.