Skip to main content

Framtidens Skogsnäring har tagit fram en rapport som beskriver skillnaden mellan hur Sverige och Tyskland rapporterar skyddad skog.

Rapporten visar att Sverige och Tyskland definierar skyddad natur på olika sätt. Sverige utmärker sig med en väldigt strikt tolkning för vad som anses vara skyddat. Majoriteten av naturen som redovisas som skyddad av Tyskland tillåter jord- och skogsbruk, medan Sverige främst redovisar skyddsformer där jord- och skogsbruk är förbjudet, eller strikt begränsat.

Skydd av biologisk mångfald är en viktig miljöfråga, men oavsett ambitionsnivå och vilket procentmål som väljs för skydd av skog och land måste rapporteringen utformas på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan olika länder. En rimligare utgångspunkt i debatten kring det svenska skogsbruket vore att utgå från den officiella statistiken som visar att 26 procent av den svenska skogen inte brukas. Utifrån det kan man sedan diskutera konkreta mål med politiken som till syvende och sist ändå borde handla om det faktiska tillståndet ute i skog och mark.

Ladda ned rapporten här.

Leave a Reply