Skip to main content

Se filmen som förklarar varför det nya förslaget om LULUCF-reglering riskerar att göra mer skada än nytta för klimatet. LULUCF står för Land Use, Land Use Change and Forestry – och det nya förslaget innebär att Sveriges årliga nettoinlagring av koldioxid i skogsbruket ska öka med ungefär 11 miljoner ton koldioxid till 2030. Det låter bra, men får negativa konsekvenser för Sveriges förmåga att skapa klimatnytta genom att byta ut fossila bränslen mot biobränslen, och minskar möjligheterna att använda virke till långlivade träprodukter som lagrar koldioxid. Den samlade klimatnyttan med det nya förslaget blir, i motsats till EU-kommissionens avsikt, därför negativ.

Leave a Reply