Skip to main content

FAM har tillsammans med Framtidens Skogsnäring gett Afry i uppdrag att studera substitutionseffekten – det vill säga hur skogsbaserade produkter kan ersätta fossilbaserade produkter. Resultatet presenteras i rapporten ”Substitutionspotential och klimatpåverkan i EU:s skogsvärdekedja”, som är en av de hittills mest detaljerade studierna på området.

Rapporten visar att skogsprodukter redan idag bidrar till att trycka undan 390 miljoner ton koldioxid i EU27, varje år. Potentialen för framtiden är ännu större. För att lösa klimatutmaningen behöver utsläppen av fossil koldioxid att minska kraftigt. EU:s mål för 2050 är netto-noll, vilket kräver att alla sektorer bidrar, inklusive skogssektorn.

Skogarna och skogssektorn bidrar till att mildra klimatförändringarna på flera sätt:

  • Växande skogar tar bort kol från atmosfären och lagrar det i skogen.
  • Träprodukter lagrar kol i dem under hela livscykeln.
  • Träprodukter och bioenergi kan ersätta fossilbaserade material, vilket minskar utsläppen.

Skogen spelar en viktig roll för att motverka klimatförändringarna, eftersom skogsfiber är en av de få strategiska och storskaliga förnybara resurserna som vi har tillgång till i Europa. Idag bidrar skogsprodukter till att trycka undan 390 Mt fossil koldioxid om året. Det motsvarar de årliga utsläppen från 50 miljoner människor i EU.

Potentialen skulle vara ännu högre om hinder som begränsar mer fiberanvändning inom till exempel konstruktion, förpackningar, textilier och avancerade bränslen tas bort. För att säkerställa tillräcklig tillgång på fiberråvara behövs ett aktivt hållbart skogsbruk i hela Europa.

År 2050 skulle skogsfiber kunna bidra med mellan 500-700 Mt CO2ekv i lägre utsläpp, eller ungefär en fjärdedel av vägen mot netto-noll.

Läs vår rapport Substitutionspotential och klimateffekter i EU:s skogliga värdekedjor för att lära dig mer om vilken klimatnytta EU:s skogliga värdekedjor kan bidra med.