Skip to main content
Artikel

Den socialdemokratiske skogsägaren

By mars 29, 2022april 4th, 2022No Comments

Detta är nummer två i en serie intervjuer med skogspolitiska talespersoner i riksdagen.

Näst ut i Framtidens Skogsnärings intervjuserie med riksdagens skogspolitiska talespersoner är Isak From, Socialdemokraterna.

Isak From, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och västerbottning, har stor egen erfarenhet av skogsbruk. Isak växte upp på ett småskogsbruk och blev ägare till sin första skogsfastighet vid 18 års ålder, när många jämnåriga var fullt upptagna med att skaffa körkort och kanske ta ett sabbatsår efter gymnasiet.

Man kan kalla Norsjö för ett skogstekniskt kluster.

– Jag tog över morfars skogsfastighet. Idag har jag cirka 120 hektar där jag planterar och röjer själv. Norsjö, där jag är uppvuxen och bor idag, präglas både av skogsbruket och av många verksamheter som vidareförädlar råvaran. Man kan kalla det för ett skogstekniskt kluster.

På väg mot ökad detaljstyrning igen

Innan nuvarande skogsvårdslag instiftades 1993 detaljstyrdes skogsbruket av myndigheterna. Isak kommer ihåg hur hans morfar blev ålagd att hugga ner sin skog mot sin vilja.

– Morfar hade ett överträdelseärende där Skogsstyrelsen krävde att han skulle hyggesröja och plantera tall på sina marker. Till slut slapp han, och nu växer där en björkskog vilket passar mycket bättre. Sedan 1993 har den politiska styrningen successivt ökat igen och gjort att myndigheterna fått ett större fokus på nyckelbiotopsinventering och naturskydd. Här har EU-medlemskapet spelat en större roll än vad vi kanske tror.

Att nyttja produkterna som kommer från skogen har varit viktigt för Sverige som industrination.

Gott samarbete med Centerpartiet

Riksdagen består som bekant av åtta partier. Mot bakgrund av det ibland höga tonläget i debatten frågar vi Isak om det finns några partier som han tycker ligger nära Socialdemokraterna i skogspolitiska frågor. Han svarar:

– Socialdemokraterna är arbets- och industripartiet. Vi ser skogen som en viktig del i klimatomställningen. Att nyttja produkterna som kommer från skogen har varit viktigt för Sverige som industrination. Sysselsättning och jobb är centrala delar som vi vill både bevara och utveckla. Även Moderaterna och Centerpartiet är partier som ser skogens potential. Miljöpartiet kan ha vissa relevanta frågor, men på helheten skiljer vi oss väldigt mycket åt.

Isak From är nöjd med samarbetet med Centerpartiet. Bild: Norsjoisak via Wikimedia Commons

– Det har visat sig att vi har jobbat väldigt bra med Centerpartiet under den här mandatperioden. Jag tycker att de har gjort ett rakryggat jobb och försökt städa upp ett antal felaktigheter som uppstått i rättspraxis. Vi har påverkats väldigt mycket av EU och olika rättsutfall som politiken har varit tvungna att hantera, bland annat avverkningsförbud av fjällnära skog och annat. Genom januariavtalet hade vi en bred samsyn om att vi behövde ta tag i de här frågorna. Att inte göra någonting hade försatt både skogsägarna och Sverige i en dålig situation.

Det finns ett tydligt behov av att samverka.

EU-reglering skapar stora utmaningar

Det stora politiska arbetet på skogsområdet hittills under mandatperioden är den så kallade Skogspropositionen. Isak menar att den bara löser ett mindre antal av de frågor som påverkar skogsområdet.

– Skogspropositionen säkerställer bland annat att skogsägare får rättvis ersättning vid avverkningsförbud och förbättrar styrningen av myndigheterna. Men en mängd frågor ligger kvar. Den nu aktuella diskussionen kring skydd av fåglar beror på att artskyddsförordningen infördes rakt av i Sverige, vilket ledde till att skyddet av fåglar blev på individnivå och inte på artnivå. Den frågan äger vi i Sverige till större delen orsaken till själva, medan såväl Skogsstrategin som LULUCF-förordningen ägs av EU. Det finns ett tydligt behov av att samverka med likasinnade nationer.

Just frågan om de olika förslag till EU-reglering som kommer på skogsområdet har väckt stor debatt i Sverige, och vissa företrädare för skogsnäringen har gått så långt som att hävda att det vittnar om att EU-kommissionen saknar förståelse för det svenska skogsbruket. Hur ser Isak From på den diskussionen?

– Jag tycker ju inte att centralism gynnar vare sig biologisk mångfald eller skogsbruk. Förutsättningarna för att bedriva skogsbruk skiljer sig markant åt mellan olika länder. Trädslag och biotoper skiljer sig åt mellan Västerbotten och Västra Götaland, men det är inget mot skillnaderna mellan Sverige och Italien. Skogspolitiken är nationell politik och därför ska inte EU lägga sig i den. När EU-kommissionen använder sin kompetens på miljöområdet för att styra över skogspolitiken tycker vi att de går längre än sin befogenhet.

EU har lagt ett för stort beting på Sverige.

EU-förslaget om att revidera förordningen som styr markanvändningssektorernas bidrag till att sänka koldioxidutsläppen (LULUCF) har mötts av en del kritik, framförallt för att Sverige förväntas stå för en oproportionerligt stor del av ambitionsökningen. Hur ställer sig Isak och Socialdemokraterna till det förslaget?

– Jag anser att EU har lagt ett för stort beting på Sverige. Det leder till att skogssektorn ska ta ett större ansvar även för andra sektorers utsläpp. Vi ska givetvis ta vår del av ansvaret, men det måste finnas rim och reson i kraven.

Klimatfrågan är både en utmaning och möjlighet för skogen

Miljöhänsyn är en självklar del av skogsbruket. En skogsägare förvaltar skog, många gånger med kommande generationer i åtanke. Samtidigt förändras kunskapsläget och nya metoder utvecklas, för att inte tala om konsumenternas krav på ett ännu mer hållbart skogsbruk. Hur tycker Isak From att skogsbruket och skogsnäringen behöver utvecklas framåt?

– Jag tror att vi behöver adressera frågan om klimatresiliens. I Sverige har vi redan passerat 1,5 gradersmålet. Vi kommer att få mer nederbörd, större insektsangrepp, samt mer frekventa tillfällen av både storm och torka. Jag tycker vi har pratat alldeles för lite om detta. Och vi behöver diskutera mer än granbarksborrar. Allt gjordes inte rätt när vi återplanterade efter stormen Gudrun, bland annat finns det färre lövträd kvar, och då blir det större klövviltsskador på det löv som finns. Och uppe hos mig i Västerbotten har vi den förhatliga törskatesvampen som dyker upp på 40-åriga tallskogar. Det behövs större samverkan mellan branschen och akademin.

Virkesproduktionen är en del av en större helhet.

Även om klimatförändringarna redan är här finns det all anledning att fortsatt motverka stigande temperaturer. Isak menar att skogen har en viktig roll att spela i omställningen av samhället.

Oslos operahus, med en interiör i trä.

– Om man bygger hus av trä binder man in koldioxid under väldigt lång tid. Om man tillverkar drivmedel av restprodukter från skogsbruket ersätter man direkt fossila bränslen. Det finns en oförståelse från EU-kommissionen och miljörörelsen. De säger att man ska bygga hus men inget mer. Då förstår man inte hur industrin fungerar – att virkesproduktionen är en del av en större helhet där även restprodukterna fyller en viktig funktion.

Sverige är bättre än många tror på skogsområdet

Det finns många som menar att skogsfrågorna är alltför viktiga och långsiktiga för att hanteras i den löpande politiska debatten, och att det istället borde tillsättas en parlamentarisk kommitté för att hantera skogsfrågorna. Hur ställer sig Isak From och Socialdemokraterna till en sådan lösning?

– Ja, man kanske behöver tillsätta en parlamentarisk beredning för att hantera de frågor som inte kom med i skogspropositionen. Vad vi sedan kan komma överens om är en annan sak. Jag tycker ju till exempel inte att Sverige ska klä sig i säck och aska när vi rapporterar om skydd av skog till EU. Redan idag skyddar vi väldigt stora skogsområden i Sverige. Men vi behöver kanske bredda skyddet och göra det mer flexibelt över tid. Den stora diskussionen om fjällnära skog är jag kritisk till. Vi har redan skyddat väldigt mycket av den skogen – och den är ofta inte särskilt skyddsvärd. Det finns dock annan skog vi skulle behöva skydda mer, exempelvis storstadsnära skog.

Skogen högt på valagendan

Höstens val närmar sig med stormsteg och frågan är om skogsfrågorna kommer att rymmas på valagendan, och i så fall på vilket sätt. Isak är övertygad om det.

Hela regeringsunderlaget den här mandatperioden har vilat bland annat på skogsfrågan

– Det kommer att absolut att vara en valfråga. Men nu med kriget i Ukraina så kommer nya frågor på agendan. Vi ser ett behov av att fortsätta bygga ut bioekonomin och biobränsleanvändningen. I ljuset av att flera högerpartier nu vill sänka reduktionsplikten kommer frågan om bioenergi från skogen säkert att bli en stor valfråga. Hela regeringsunderlaget den här mandatperioden har vilat bland annat på skogsfrågan. Vi är flera partier som ser skogen som en nyckelfråga för klimatomställningen. EU:s påverkan genom Timmermans (EU-kommissionär med ansvar för omställningen, reds. anm.) lär ju inte försvinna över en natt. Erfarenhetsmässigt är det viktigt att hålla dialogen levande. Problemen försvinner inte bara för att man blundar.

Leave a Reply