Skip to main content
ArtikelNyhet

Att bygga bioekonomin tillsammans

By november 29, 2023december 1st, 2023No Comments

Seminariet om bioekonomin som ägde rum i Bryssel i mitten av november innehöll många intressanta samtal och ämnen. Alla medlemsorganisationer i Skogskoalitionen, som Framtidens Skogsnäring är en del av, är överens om att utvecklingen av bioekonomin är en viktig del av lösningen – för planeten såväl som för jobb och tillväxt.

Skogar är en strategisk resurs för Europa. De skogsbaserade produkterna är en del av lösningarna på de utmaningar vi står inför i Europa idag – miljömässiga, sociala och ekonomiska. Skogskoalitionen anser att vårt gemensamma ansvar är att ta itu med utmaningarna kopplade till klimatförändringar, biologisk mångfald och konkurrenskraft – och att de kräver politisk vilja och engagemang.

Fit for 55 är ett ambitiöst EU-klimatpolitiskt paket. Skogssektorn kan bidra betydligt mer för att bidra till att uppnå målen med Fit to 55. Detta kräver dock att betydelsen av substitutionseffekten erkänns och prioriteras i EU:s politik framöver. Marcus Wallenberg, ordförande i FAM, inledde seminariet med att dra slutsatsen att skogarna inte bara är kolsänkor när de växer, utan att skogsbaserade produkter även ersätter fossila material – vilket har en ännu större positiv effekt för klimatet.

En av talarna, Maive Rute, biträdande generaldirektör för GD Grow vid EU-kommissionen, berättade för panelen på seminariet att EU-kommissionen förbereder ett nytt bioteknik- och biotillverkningsinitiativ för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Detta initiativ kommer förhoppningsvis att lanseras under det belgiska ordförandeskapet 2024.

Seminariet avslutades av Pierre-Olivier Drège, vice ordförande vid UCFF: ”Vi behöver ett gemensamt europeiskt ramverk för biologisk mångfald och klimatet men också frihet att agera inom dessa ramar.”

Skogskoalitionen har tillsammans tagit fram ett policydokument som återspeglar de gemensamma europeiska skogsintressena som innehas gemensamt. Dokumentet innehåller ett antal policyrekommendationer för att stödja nästa Europeiska kommissionens och Europaparlamentets viktiga arbete inom denna sektor.

Här kan du ladda ner dokumentet.