Skip to main content

Vad är egentligen skillnaden på en naturskog, en produktionsskog och en lågproduktiv skog – en så kallad impedimentskog? Vi har träffat Per Simonsson, naturvårdsspecialist och skogsekolog, som berättar mer om de skogstyper vi har i Sverige.

I Sverige finns 27,9 miljoner hektar skogsmark, av vilka 23,5 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Sex procent av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad i form av nationalparker, naturreservat, biotopskydd samt den fjällnära skogen. Ytterligare fem procent av den produktiva skogsmarken är skyddad genom frivilliga avsättningar (>0,5 ha) av markägare, samt två procent i form av lämnad hänsyn på avverkningstrakter (<0,5 ha). Utöver detta finns också 4,5 miljoner hektar med lågproduktiv skog, alltså impedimentsskog, som skyddas från skogsbruk enligt Skogsvårdslagen.

”I Sverige är 26 % av den produktiva skogen skyddad från avverkningar eller genom lämnad hänsyn” – Per Simonsson

Av den produktiva skogsmarksarealen består mindre än 10 procent av olika typer av naturskog, och mindre än 0,4 miljoner hektar ligger utanför formellt skyddad skog. Naturskogarna är skyddade enligt de certifieringsregler som hållbart brukade skogar omfattas av enligt FSC och PEFC. Det innebär att naturskogarna inte får avverkas.

De svenska skogsmarkerna består till 18 procent av impedimentsskogar. Det som kännetecknar en sådan skog är att träden växer mindre än en skogskubikmeter per hektar/år. Skogsvårdslagen skyddar dessa skogar, vilket innebär att ingen avverkning får ske.

Men är det endast detta som skiljer skogarna åt? Nej, innan produktions- och miljömålen jämställdes i skogsvårdslagen år 1993 var både avverkningsytorna större och miljöhänsynen mindre. Idag kan man känna igen skogarna som föryngrades innan förändringen av skogspolitiken på att de är relativt homogena, och att arter som trivs i död ved saknas. I dagens skogsbruk har miljöhänsyn och naturvård utvecklats och blivit en viktig del i skogsbruket. Mängden död ved som lämnas i skogen har till exempel ökat kraftigt, kantzoner mot vatten skyddas och hänsynsytor lämnas.

Idag är det också allt vanligare med större lövinslag i barrskogarna. En ungskog ser därför helt annorlunda ut idag jämfört med hur den hade sett ut på 1970-talet.

”Söder om Bergslagen så har skogen varit så hårt brukad så nästan allt man gör leder till förbättringar” – Per Simonsson

I filmen listar Per brister inom tre områden som det moderna skogsbruket borde ta sig an:

  1. Skydda mer ädellövskog
  2. Skydda fler naturskogar i Norrlands inland
  3. Skydda skyddsvärda delar av den fjällnära skogen

Se gärna filmen för att höra mer om varför Per nämner just dessa områden.